UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza że wyrażasz zgodę na: Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Polityka Cookies 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony {adres twojej witryny}. 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Artykuły/Blog

Obowiązek „alimentacyjny” małżonków w trakcie separacji faktycznej.

Zgodnie z art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej KRO), oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Powyższy przepis wprowadza obowiązek małżonków do zapewnienia potrzeb rodziny zarówno wspólnych, na które składają się m.in. koszty utrzymania domu, mieszkania, jak również potrzeb indywidualnych tj. żywność, odzież, kosmetyki. 
Motywem niniejszego rozważania jest ustalenie, jaki wpływ na ww. obowiązek „alimentacyjny” ma separacja faktyczna małżonków. Użycie cudzysłowia dla określenia słowa „alimentacyjny” ma na celu zaznaczenie różnicy pomiędzy zwykły obowiązkiem alimentacyjnym uregulowanym w kolejnych przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a obowiązkiem przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny określonym w przywołanym powyżej przepisie KRO. Pomiędzy ww. obowiązkiem, a obowiązkiem alimentacyjnym istnieje pewne podobieństwo, jednak o tożsamości tych obowiązków nie może być mowy, można mówić co najwyżej o "alimentacyjnym charakterze" obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, jakkolwiek brak jest podstaw do formułowania tezy, że między małżonkami – w czasie trwania małżeństwa – istnieje obowiązek alimentacyjny sensu stricto. Na potrzeby niniejszego artykułu, dla uproszczenia, będę jednak używała sformułowania obowiązek „alimentacyjny”, w odniesieniu do obowiązku z art. 27 KRO. 
Przechodząc do analizy tematu dzisiejszego opracowania, pragnę wskazać, że w doktrynie panują odmienne zdania na temat wpływu separacji faktycznej na zakres obowiązku z art. 27 KRO. Część teoretyków opowiada się za stanowiskiem, że rozłączenie małżonków nie znosi tegoż obowiązku, a jedynie wpływa na jego zakres i ukształtowanie, drudzy zaś są zdania, że w wypadku separacji faktycznej małżonków i braku między nimi jakiejkolwiek więzi, rodzina, którą tworzyli małżonkowie, de facto nie istnieje, co uzasadniałoby uchylenie obowiązku przewidzianego w art. 27 KRO.
W tym kontekście chciałabym zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 maja 2013 r. (VI ACz 1142/13, niepubl.) wedle którego, „wykładnia przepisów, zgodnie z którą obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami istnieje dopiero po orzeczeniu rozwodu i spełnieniu przesłanek z art. 60 KRO, a taki obowiązek nie istniałby w sprawie rozwodowej tylko z tej przyczyny, że małżonkowie żyją w separacji faktycznej, który to stan nie był ich zgodnym wyborem, byłaby sprzeczna z konstytucyjną zasadą ochrony małżeństwa (art. 18 Konstytucji RP), bowiem w sposób nieuzasadniony przyznawałaby więcej praw osobie rozwiedzionej niż osobie pozostającej w związku małżeńskim. Z tego też względu sam fakt pozostawania małżonków w separacji faktycznej nie może skutkować oddaleniem wniosku pozwanej o udzielenie zabezpieczenia. Ta okoliczność nie uzasadnia również oddalenia powództwa o zasądzenie na rzecz małżonka świadczeń na podstawie art. 27 także w sytuacji, gdy postępowanie o rozwód nie zostało zainicjowane”.
Powyższe stanowisko przechyla szalę w kierunku dopuszczalność żądania „alimentów” na podstawie art. 27 KRO, nawet w sytuacji separacji faktycznej małżonków. 
Należy jednak pamiętać, że sąd oceniając konkretną sprawę będzie badał wiele czynników, w tym w szczególności, możliwości majątkowe i zarobkowe małżonka starającego się o zabezpieczenie swoich potrzeb od drugiej strony. Każdy z małżonków powinien bowiem dołożyć wszelkich sił, aby uzyskać środki finansowe na własne utrzymanie. Istotny będzie również okres od którego separacja faktyczna występuje. Długi czas trwania separacji, może zdecydować o uznaniu żądania zasądzenia „alimentów” na podstawie art. 27 KRO za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 
Dla określenia zakresu tego obowiązku właściwa jest reguła równej stopy życiowej poszczególnych członków rodziny jak również możliwości zarobkowe i majątkowe obojga małżonków. Nie oznacza ona jednak, że podział dochodu ma być jednakowy dla wszystkich.