NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Artykuły/Blog

Skarga na czynność komornika na nowych zasadach

Do 8.9.2016 r. zgodnie z art. 767 §1 kodeksu postępowania cywilnego skargę na czynności komornika sądowego wnosiło się do sądu rejonowego, przy którym działał komornik, którego czynność lub zaniechanie podlegało zaskarżeniu. Wyjątek stanowił przypadek, gdy do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, tj. wskazaną w przepisach dotyczących poszczególnych sposobów egzekucji. Wówczas skargę rozpoznawał sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skargę należało złożyć do sądu w terminie tygodniowym licząc od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika czynności wnosiło się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Następnie, sąd przesyłał komornikowi odpis skargi, który w terminie 3 dni na piśmie sporządzał uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazywał je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględniał, o czym zawiadamiał sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczyło.

Na skutek nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku nastąpił dualizm we wnoszeniu skarg. W przypadku postępowań egzekucyjnych wszczętych przed 8.9.2016 r. skargi wnosiło się w dotychczasowym trybie, zaś w sprawach skarg wszczętych po 8.9.2016 r. skargę należało skierować do komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania, a nie jak wcześniej do sądu.

W wyniku dokonania kolejnej nowelizacji przepisów mocą ustawy z dnia 22.03.2018 roku, od 1.1.2019 r. każda skarga na czynność komornika jest kierowana do komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania, a nie do sądu, również w przypadku postępowań, które zostały wszczęte przed 8.9.2016 r.

Nadto, zmianie uległa też wysokość opłaty od skargi, dotychczas było to 100 zł, od 1.01.2019 roku opłata wynosi 50 zł z tym jednak zastrzeżeniem że ma ona zastosowanie do postępowań wszczętych po dniu 1.01.2019 roku.